2014 / Okinawa Association of America 2014 Roster, Jan 19

OAA New Year's Party

Okinawa Association of America held New Year’s Party on Jan 19, 2014 at Quiet Cannon, Montebello. (Cultural News Photo)

The Okinawa Association of America held its New Year’s party on January 19, 2014 at Quiet Cannon event place in Montebello. 550 people participated in the event.

2014 board members, officers and chairpersons were installed in the event:

Board of Directors for 2014

Tomiko Akamine, Setsuko Fujimoto, Edward Kamiya, Shingi Kuniyoshi, Yoneko Nakamura, Vicky Oshiro Nishiuchi, Michiko Numata, Joan Oshiro, Mieko Shima, Helene Shimane, Yoshihiro Tome, Hiroshi Yamauchi, Kristin Yamauchi, Shigeko Yamauchi, Yuko Yamauchi.

Officers and Chairpersons for 2014

Shingi Kuniyoshi, President

Edward K. Kamiya, Vice President, Building

Vicky Oshiro Nishiuchi, Vice President, Chief Financial Officer

Helene Shimane, Recording Secretary

Joan Oshiro, Corresponding Secretary, Computer Class

Aiko Tokunaga, Auditor

Hiroshi Yamauchi, Auditor

Chogi Higa, Advisor, Uchinaaguchi Class

Sadao Tome, Advisor

Tomiko Akamine, Hospitality

Noriko Chung, Scholarship

Setsuko Fujimoto, Co-Karaoke

Michael George, Martial Arts

Joseph Kamiya, Culture/Interim

Junko Kawate, Library

Yukikazu Nagashima, History

Yoneko Nakamura, Kajimaya Senior Club

Shoji Numata, Co-Karaoke

Mieko Shima, Fujinbu Women’s Association

David Yoshimichi Shinjo, Geino-bu Performing Arts

Yuko Yamauchi, Membership